• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO folkmelanii.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.folkmelanii.pl oraz jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2 Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Cotai, NIP 612-180-57-05, określanym w dalszej części jako „Sklep”.

3 Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami brutto.

4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

5 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

6 Wszelkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Towarów oraz grafik znajdujących się na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie na podstawie przepisów umowy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. DZ.U.Nr 94, poz 83). Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji chronionych informacji na innych stronach internetowych bez zgody folkmelanii.pl.

REJESTRACJA KLIENTA

1 Korzystanie ze Sklepu przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

2 Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza, że dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z prawem.

3 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep, przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej folkmelanii.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

4 Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen za poszczególne towary bez uprzedniej zgody Klientów z wykluczeniem wykupionych, zakupionych i opłaconych przed wprowadzeniem zmian Towarów.

2 Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób niezagrażający jego poprawnemu funkcjonowaniu.

3 Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.

4 Zabrania się umieszczania na łamach Sklepu treści niezgodnych z oraz zabronionych prawem a w szczególności treści: o nienawiści, pornograficznych, faszystowskich, szerzących dyskryminację, naruszających normy etyczne, moralne, obrażających osoby trzecie.

5 Zabrania się rozsyłania spamu w tym informacji reklamowej, promocyjnej i handlowej.

6 Sklep ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Klient nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

7 Konto zablokowane zostaje do czasu wyjaśnienia spornej sytuacji. W tym czasie Sklep nie ma obowiązku do udzielania Klientowi jakichkolwiek informacji związanych z kontem. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

8 Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych z bazy Sklepu.

9 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami,

10 Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

OFERTA I ZAMÓWIENIE

1 Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w momencie naciśnięcia przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE po uprzednim dopełnieniu procedury wyboru Towaru. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Umowa sprzedaży zostaje uznana za wykonaną z chwilą odbioru przesyłki przez Kupującego.

2 Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu www.folkmelanii.pl za pośrednictwem umieszczonej tam aplikacji. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Realizowane są w poniedziałki i czwartki 11:00-18:00.

3 Anulowanie złożonego przez kupującego zamówienia możliwe jest po uprzednim kontakcie kupującego z obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: folkmelanii@gmail.com,

4 Po złożeniu zamówienia i podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje zamówienia, ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz wysokość ewentualnych rabatów, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy oraz adresu dostawy.

5 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzającą wiadomość e-mail.

6 Realizacja zamówienia, którego przedmiotem są produkty gotowe, oznaczone w opisie, odbywa się w ciągu 3 dni roboczych, wysyłki są w poniedziałki, wtorki, środy oraz czwartki.

Realizacja zamówienia, którego przedmiotem są tkaniny, wysyłamy w ciągu 3-5 dni roboczych.

Realizacja zamówienia pozostałych produktów dostępnych na platformie folkmelanii.pl odbywa się w czasie od 1 do 20 dni roboczych, czas realizacji opisany jest w opisie danego przedmiotu.

Realizacja zamówienia szytego na miarę lub większe ilości odbywa się w ustalonym indywidualnie terminie, w tym celu proszę o kontakt mailowy na adres folkmelanii@gmail.com,

Czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym podanym na końcu procesu zamówienia lub koncie paypal.

Nie wysyłamy Towaru za pobraniem.

7 Zamówienie nie będzie realizowane, jeśli Sklep nie będzie posiadał kompletnych danych takich jak jak adres wysyłki lub e-mail, nr telefonu, wybrane rozmiary lub wymiary opisane przy poszczególnych rzeczach oraz jeśli będzie podejrzenie, co do braku autentyczności danych podanych przez Kupującego (szczególnie przy zamówieniach miarowych). W takim przypadku Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

8 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem i niniejszym Regulaminem.

UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1 Kupującemu, który jest konsumentem, w rozumieniu art. 22(1) k.c. przysługuje prawo – zgodnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE – do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Kupujący powinien złożyć w terminie 14 dni oświadczenie w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej folkmelanii@gmail.com,, do rozpatrzenia odstąpienia należy podać numer zamówienia.

2 14-dniowy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary spersonalizowane, zamówienia indywidualne zamawiane za pośrednictwem Facebooka oraz e-mail i rzeczy szyte na miarę odpowiadające podanym wymiarom). Niniejsza regulacja wynika z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów.

4 Zwracany przez Klienta Towar musi znajdować się w stanie niezmienionym i być kompletny. Powinien być opakowany w sposób, zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia lub fakturę.

5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, z wyłączeniem punktu 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres Sklepu: Folk Melanii, Gwalbert Wielgosik, ul. Gdańska 3d/1, 59-700 Bolesławiec. A Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

REKLAMACJA I GWARANCJA

1 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu,

należy kierować w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej folkmelanii@gmail.com,,

do rozpatrzenia reklamacji lub gwarancji należy podać numer zamówienia.

2 Klient w chwili odbioru Towaru jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy spisać protokół reklamacyjny oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

3 Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, zaprojektowane i/lub uszyte w naszej pracowni, rzeczy powystawowe mają to ujęte w opisie i mają obniżoną cenę .

4 Jeżeli Klient stwierdzi wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, powinien niezwłocznie skontaktować ze Sklepem w celu ustalenia dalszego postępowania, najlepiej telefonicznie pod numerem 500 06 99 44.

5 Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (takie jak np. kolor, proporcje, rozmiar itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

6 Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą naszego formularza lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej sklep@folkmelanii.pl. Niezbędne do przyjęcia reklamacji jest: wysłanie dokumentu reklamacji z opisaną przyczyną reklamacji, numer zamówienia lub faktury.

7 Towary reklamowane należy przesyłać na adres Sklepu: Folk Melanii, Gwalbert Wielgosik, ul. Gdańska 3d/1, 59-700 Bolesławiec.

8 O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, wadliwy Towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a gdy nie będzie to możliwe Sklep zaoferuje Klientowi inne dostępne u siebie Towary lub zwróci równowartość ceny Towaru przelewem bankowym w terminie 14 dni. Sklep nie realizuje zwrotów gotówki poprzez przekaz pocztowy. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki towaru.

9 W przypadku gdy reklamacja jest nieuzasadniona koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

DOSTAWA

1 Koszty wysyłki Towaru pokrywa Kupujący zgodnie z cennikiem i na zasadach określonych « w cenniku dostawy »

2 Sklep realizuje dostawę towaru na terytorium Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

Zamówienia poza teren Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Global Expres, wymagają indywidualnej wyceny ustalanej ze Sklepem (ceny podane na stronie są orientacyjne) przesyłka nie może przekroczyć wagi 2kg, jeśli przekroczy zostaje podzielona na kilka mniejszych.

3 Wysyłki realizowane są w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.

4 W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w ww terminach z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania.

5 Cennik dostaw i czas realizacji danego przewoźnika dostępny jest na stronie Sklepu w sekcji Dostawy.

6 Jeśli w momencie odbioru przesyłki Klient stwierdzi widoczne znamiona uszkodzenia lub ingerencję osób trzecich, należy sporządzić protokół szkody oraz poinformować folkmelanii.com.pl bez tego reklamacja nie zostanie uznana.

METODY PŁATNOŚCI

1 Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci numeru zamówienia, na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę. Chęć otrzymania Faktury należy zgłosić w trakcie składania zamówienia w polu «Zostaw wiadomość».

2 Dostępne formy płatności:

–Przelew bankowy na numer konta bankowego wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia;

-Przy odbiorze w pracowni krawieckiej Folk Melanii, Bolesławiec ul. Gdańska 3d/1;

3 Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności Zamówienie zostanie anulowane, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy bez uprzedniego informowania Klienta.

BON UPOMINKOWY – ZASADY KORZYSTANIA

1 Bon upominkowy ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

2 Bon upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie.

3 Jeśli zakupiony produkt jest tańszy niż wartość bonu upominkowego folkmelanii.pl nie wypłaca różnicy za dokonane zakupy.

4 Bon upominkowy jest wydany na jednorazowe zakupy na folkmelanii.pl

5 Wartość bonu upominkowego może pokrywać również koszt przesyłki za zakupione produkty.

6 Bon upominkowy nie łączy się z innymi promocjami, sam w sobie jest tańszy niż kwota na jaką opiewa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI

1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

2 Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sklep serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu.

3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji zamówienia z winy Klienta. Sklep nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia usług oraz usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin.

4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.

5 Sklep zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów w tym umieszczanie treści i działania naruszające dobro osób trzecich.

7 Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym łamanie prawa w trakcie korzystania ze Sklepu.

8 Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody folkmelanii.pl.

9 folkmelanii.pl jest właścicielem praw autorskich do wszystkich stworzonych przedmiotów z wykorzystaniem Kreatora “Folk Melanii”, “Melanii Silk”.

10 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.

11 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

12 Administratorem Danych Osobowych jest folkmelanii.pl, dokonujący przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Warunki korzystania z usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sklep moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej folkmelanii.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.